Fondy

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů nabízí velmi pestrou škálu investičních možností, ke kterým se běžný investor jinak nemá šanci sám dostat. Nejsou však dostupné pro každého a mají také svá úskalí.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
6. 11. 2017

V posledních letech mezi investory v České republice výrazně roste obliba tzv. fondů kvalifikovaných investorů (FKI), protože nabízí různé alternativní investice a dosáhne na ně dnes více lidí. Jednak díky snížené zákonné hranici pro vstup do FKI na jeden milion korun, a jednak také jednoduše proto, že v České republice přibývá milionářů. On taky jeden milion korun už není to, co před deseti lety.

Navíc tu máme poměrně silnou generaci podnikatelů ve věku kolem 50 let, kteří rozjížděli byznys po revoluci a dnes už chtějí zvolnit a více si užívat života. Prodávají své firmy a řeší, kam volný kapitál investovat, aby z něj mohli čerpat doživotní rentu. Řešení často nachází právě mezi fondy kvalifikovaných investorů.

Podrobný přehled všech FKI fondů nabízených v ČR najdete na našem portálu FKI-fondy.cz

Kdo je to kvalifikovaný investor?

Jak už název napovídá, FKI jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora, musíte mít dostatečně velký kapitál k investování a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat":

1. Buď investujete do fondu minimálně 125 tis. EUR (čili zhruba 3,2 mil. korun) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů, do kterých fond investuje.

2. A nebo postačí, když investujete do fondu jen 1 mil. korun, ale zároveň kromě čestného prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Zpravidla za tímto účelem musíte vyplnit poměrně rozsáhlý test znalostí.

Je třeba toto opatření chápat jako ochranu investorů. Cílem je, aby do fondů kvalifikovaných investorů investovali pouze lidé, kteří skutečně velmi dobře rozumí tomu, do čeho investují, a nebo disponují takovým kapitálem, aby případný nezdar investice nijak neohrozil jejich finanční situaci.

Jednotlivé fondy si mohou ve statutu určit i vyšší požadovanou minimální investici. Některé přijímají nové investory až od 5, 10 nebo i více milionů korun, čímž si vymezují cílovou skupinu investorů, aby jich ve fondu bylo omezené množství. Ale většina otevřených FKI dnes přijímá investory od jednoho milionu korun.

Do čeho fondy kvalifikovaných investorů investují

FKI mají oproti standardním otevřeným podílovým fondům širší investiční možnosti a výrazně volnější ruce. Díky tomu jsou právě pro investory atraktivní, dovedou nabídnout různé specifické investice, které mají nízkou korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy, takže se perfektně hodí k diverzifikaci rizika. Na druhou stranu jejich strategie s sebou často nese různá specifická rizika.

Tak například zatímco standardní podílové fondy mohou používat deriváty primárně pouze za účelem zajištění rizika (často třeba používají měnové forwardy k zajištění měnového rizika do korun), tak fondy kvalifikovaných investorů je mohou využívat i za účelem spekulativním. Mohou tedy klidně spekulovat s měnovými kurzy, s opcemi na akcie, s futures kontrakty na komodity apod.

FKI také mohou investovat do nejrůznějších aktiv, u kterých by standardní fond měl problém s oceňováním majetku. Mezi velmi oblíbené fondy kvalifikovaných investorů patří například fondy investující do pozemků. Ale existují třeba i fondy investující do umění, archivního vína nebo automobilových veteránů. Další fondy třeba vykupují nesplácené pohledávky.

Vysoká poptávka je po private equity fondech, tedy FKI, které investují do akcií společností, s nimiž se veřejně neobchoduje na burze. A samozřejmě největší zastoupení mezi FKI mají nemovitostní fondy, z nich některé se orientují čistě na správu a pronájem nemovitostí, jiné financují nejrůznější developerské projekty a další se orientují třeba výhradně na fotovoltaické elektrárny.

Jakou mohou mít FKI formu?

Fondy kvalifikovaných investorů mohou mít formu podílového fondu, který nemá vlastní právní subjektivitu. Podílové fondy vydávají podílové listy. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Takto fungují i standardní otevřené podílové fondy.

A nebo mívají FKI formu investičního fondu s právní subjektivitou. Takový fond nevydává podílové listy, nýbrž investiční akcie. Standardně se používá akciová společnost s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV (Société d'investissement à capital variable). V rámci SICAV je pak oddělena provozní a investiční část fondu, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů.

SICAV vydává dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv. Běžně mají investoři možnost nakoupit pouze investiční akcie, ale velcí investoři se někdy mohou stát i zakladateli fondu a podílet se na rozhodovacím procesu investičního fondu.

Zákon umožňuje i formu komanditní společnosti (vydává investiční listy) a také svěřenského fondu, ale takovou formu zatím žádný FKI v České republice nemá.

Obecně FKI mohou být otevřené nebo uzavřené. Otevřené fondy přijímají nové vklady, je do nich možné investovat. Uzavřené fondy bývají zpravidla vytvořeny na zakázku pro úzkou skupinku investorů a neumožňují vstup dalších investorů

Celkem je nyní v České republice registrováno již více než 150 fondů kvalifikovaných investorů. Většinou mají formu SICAV, z těch otevřených jsou to například fondy Quant, Sirius nebo NOVA Real Estate. Formu podílového fondu mají například ze známějších fondy Conseq Opportunity, AVANT Česká pole nebo J&T High Yield Money Market. Největším českým obhospodařovatelem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů jsou investiční společnosti AVANT a AMISTA, obě administrují ve fondech majetek přes 25 miliard korun.

Dalších 163 fondů srovnatelných s FKI a registrovaných v zahraničí zde má od České národní banky povolení k veřejné nabídce. Mezi nimi z těch známějších, které jsou aktivně nabízeny, třeba fond Vltava, Český fond půdy, fondy Metatron, Polaris, nebo Accolade Industrial Fund.

Další specifika FKI

Fondy kvalifikovaných investorů nejsou pro každého. Jsou dostupné pouze bohatší klientele. A je nutné si u každého fondu skutečně velmi dobře prověřit jeho zaměření a přístup ke správě, aby člověk dokázal vyhodnotit rizika jednotlivého fondu. Některé nemovitostní FKI například cílují na dvouciferné výnosy, ale za cenu vysokého úvěrového zatížení s LTV kolem 80 %, což je velmi zrádné, pokud by výrazněji stouply úrokové sazby.

FKI na rozdíl od standardních otevřených podílových fondů nemají povinnost uveřejňovat tzv. klíčové informace pro investory. To je zpravidla dvoustránkový dokument označovaný zkratkou KIID, kde správce fondu uvádí nejdůležitější informace a zejména tam popisuje investiční politiku a specifická rizika daného fondu. FKI ani nemusí kalkulovat tzv. syntetický ukazatel rizikovosti SRRI. Rizika spojená s investicí do daného fondu kvalifikovaných investorů jsou pouze obecně popsána ve statutu fondu, což bývá zpravidla zhruba stostránkový dokument, který se nikomu nechce číst.

Fondy kvalifikovaných investorů také často omezují likviditu, není z nich možné vystoupit kdykoliv, ale třeba jen ve dvou termínech v roce. A jsou zpravidla vhodné spíše pro delší časový horizont, i když to neplatí pro všechny. Poměrně často totiž mívají po určitou dobu od vstupu do fondu nastaven vysoký sankční výstupní poplatek, například při zpětném odkupu v prvních pěti letech od nákupu si účtují poplatek třeba 10 %. Po uplynutí této lhůty už pak je možné z fondu vystoupit bez poplatku.

Každý fond má vlastní poplatkovou politiku a jiný doporučený horizont. Nejde to zobecnit na všechny. Ale většina FKI po nějakou dobu omezuje vystoupení z fondu, chtějí tam mít kapitál delší dobu. Na tom není nic špatného. Já bych to tak dělal také.

Fondy kvalifikovaných investorů tedy mají i svá úskalí. Ale obecně o nich můžeme říct, že nabízí velmi pestrou škálu investičních možností, ke kterým se běžný investor jinak nemá šanci sám dostat. V rámci našeho multi-fondu Otakar pak máte k dispozici portfolio cca 20 vybraných FKI fondů různého zaměření.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
6. 11. 2017

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (5.0 + 28.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru