Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

Cílený výnos

5-7 % p.a.

Vstupní poplatek

0 %

Minimální investice

1 mil. Kč

Doporučená doba

5 a více let

Význam jména Otakar se překládá jako „Strážce majetku“.
To vystihuje účel fondu – chránit vaše úspory před inflací.

Detaily o fondu Otakar Mám zájem o investici

Základní údaje fondu Otakar

Celý název Otakar, podfond FINEZ SICAV
Měna CZK
Minimální investice počáteční 1 mil. Kč
následná 100 tis. Kč
Cílený výnos min. 5-7 % p.a. (dlouhodobě 2-3 % p.a. nad inflací)
Doporučený časový horizont 5 let a více
Riziková třída 3 ze 7 (nižší střední míra rizika)
Forma investice

RIA - Růstové investiční akcie (výnosy reinvestovány)
DIA - Dividendové investiční akcie (výnos nad inflací vyplácen jednou ročně formou dividendy)

ISIN CZ0008047180 (RIA)
CZ0008047198 (DIA)
Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu
0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu
0 % i v prvních 3 letech při odkupu max. do 10 % z aktuální hodnoty investice
Náklady na správu 0,91 % p.a. (do 1 % ročně)
Frekvence úpisů a odkupů měsíční
Frekvence oceňování měsíční

Přidaná hodnota Otakara

Přístup k investicím pro nejbohatší

Přístup k investicím pro nejbohatší

Multi-fond Otakar investuje do vybraných „fondů pro bohaté“. Jeho portfolio tvoří cca 25 nejzajímavějších fondů dostupných často pouze investorům s velkým kapitálem. Otakar v zásadě kopíruje, co řadu let děláme s velkými investory individuálně.
Široká diverzifikace

Široká diverzifikace

Multi-fond Otakar je unikátní velmi širokým rozložením majetku. Prostřednictvím cílových fondů investuje do nemovitostí, zemědělské půdy, developerských projektů, privátně vlastněných firem (private equity), akcií na burze, obnovitelných zdrojů energie a jiných aktiv.
Přiměřená likvidita

Přiměřená likvidita

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let, ale vázanost investice je pouze na 3 roky (3 roky od nákupu je účtován výstupní poplatek 5 %, posléze 0 %). Navíc i během prvních třech let je možné v případě potřeby vybrat bez sankcí až 10 % z aktuální hodnoty investice. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů jsou 3 měsíce.
Férové poplatky

Férové poplatky

Klientům neúčtujeme žádné vstupní poplatky, je aplikován pouze výstupní poplatek za předčasný prodej po 3 roky od nákupu. Náklady na správu a administraci fondu jsou stlačeny na minimum. Místo vysokých poplatků je aplikována férová výkonnostní odměna 12 % ze zisku.

Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou

Upozorňujeme, že ačkoliv nám velmi záleží na podstatě každé investice a její smysluplnosti pro společnost, tento finanční produkt cíleně neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Cílený výnos 5-7 % ročně

Cílený čistý výnos multi-fondu Otakar je 5-7 % p.a., respektive 2-3 % nad inflací. Jelikož investuje převážně do reálných aktiv mimo burzu, měl by být vývoj hodnoty investice velmi stabilní.

Nicméně upozorňujeme, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Fond vydává investorům růstové nebo dividendové investiční akcie. Růstové investiční akcie (RIA) nevyplácí ze zisku dividendy. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií a investor může realizovat svůj výnos zpětným prodejem akcií fondu, který je ze zákona povinen investiční akcie odkoupit zpět. Akorát 3 roky od úpisu akcií je při zpětném odkupu účtován 5 % výstupní poplatek. Po třech letech je možné z fondu vybírat peníze bez poplatku. Po třech letech je zároveň příjem z prodeje investičních akcií osvobozen od daně z příjmů. Růstové investiční akcie jsou proto vhodné zejména pro investory fyzické osoby.

Dividendové investiční akcie (DIA) vyplácí investorům část zisků jednou ročně formou dividendy. Na dividendách bude vyplácen výnos nad inflací, o inflaci zároveň dlouhodobě poroste hodnota investičních akcií. Dividendy jsou zdanitelným příjmem a není u nich možné uplatnit osvobození od daně. Při výplatě dividendy je uplatňována srážková daň, aktuálně ve výši 15 %. Dividendové investiční akcie jsou proto vhodné spíše pro investory právnické osoby (firmy, nadace, obce...)

Cílená struktura majetku

Cílená struktura majetku fondu Otakar

Snažíme se prostřednictvím cca 25 vybraných top fondů (zejména FKI) co nejlépe rozložit portfolio fondu Otakar mezi různé typy aktiv, přičemž preferujeme reálná hmotná aktiva, která mají jasnou užitnou hodnotu a generují stabilní výnosy.

V portfoliu multi-fondu Otakar jsou například nemovitostní fondy Accolade Industrial, ZDR Investments, WOOD Office, NOVA Real Estate, Realia Retail Parks a CB Property. Dále tři fondy zaměřené na zemědělskou půdu, Český fond půdy, AVANT Česká pole a Verdi fond farem. Investujeme také do developerských fondů Nemomax, Spilberk, ČSNF a Domoplan.

V oblasti private equity jsou to fondy JET, Vendeavour, SkyLimit Industry a J&T Arch Investments a dále tři fondy zaměřené na obnovitelné zdroje energií Conseq Eko-energetický, NOVA Green Energy a lucemburský fond IMPAX IV.

V rámci akciové složky máme portfolio WOOD Akciový, jedná se převážně o velké globálně působící firmy se stabilními tržbami. V rámci dluhopisové složky jsme investovali do fondu Conseq High Yield, Conseq Venture Debt nebo pohledávkového fondu R2P invest. Volnou hotovost ukládáme do fondu Conseq depozitní plus.

Přesné složení portfolia najdete vždy v měsíční zprávě pro investory.

Vývoj hodnoty investice ve fondu Otakar

Vývoj hodnoty investice ve fondu Otakar
Cílený čistý výnos
5-7 % p.a.

 

Historické výnosy
(k 31. 12. 2023)

1 měsíc 0,99 %
3 měsíce 1,75 %
6 měsíců 2,62 %
1 rok 6,77 %
2 roky 13,17 %
od počátku
(31. 10. 2021)
14,55 %
od počátku p.a. 6,47 %

Výpočet výnosů má standardně pár měsíců zpoždění, než všechny fondy v portfoliu zveřejní data.

Upozorňujeme, že údaje týkající se výkonnosti fondu jsou založeny na minulé výkonnosti. Výkonnost dosažená v minulosti ani očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena.

Manažerský komentář

Portfolio multi-fondu Otakar tvoří aktuálně 26 fondů, převážně pro kvalifikované investory. Přesné složení portfolia najdete vždy v měsíční zprávě pro investory. Většinu portfolia tvoří fondy se stabilními výnosy. Díky stabilním výnosům a široké diverzifikaci rizika je Otakar zařazen do třetí rizikové třídy ze sedmi, která značí nižší střední míru rizika.

Teprve koncem května zveřejnily všechny fondy v portfoliu auditované výsledky a mohli jsme konečně dopočítat ocenění majetku ve fondu Otakar k 31. 12. 2023. Přestože u třech fondů NOVA, které jsou uzavřené, došlo dle očekávání k výraznému poklesu hodnoty, jiné fondy naopak zaznamenaly nadstandardní výnosy (např. fondy CB Property, J&T Arch a SkyLimit Industry). Krásně se v praxi projevila síla naší široké diverzifikace rizika. Za prosinec  hodnota akcií Otakara stoupla o 1 %. Za celý rok 2023 Otakar přinesl investorům čisté zhodnocení 6,77 %. V roce 2024 by se zhodnocení mělo opět pohybovat v cíleném pásmu 5-7 % p.a.

V lednu jsme nerealizovali žádné nové investice. V únoru jsme doplnili do portfolia malou pozici v high yield dluhopisovém fondu od Consequ. V březnu jsme investovali do nemovitostního fondu WOOD Office. V dubnu jsme z portfolia prodali akciový fond Alfa 4Gimel.

Náklady na správu se nám daří držet pod 1 %, což je v ČR unikát. Tyto náklady se nám navíc daří zhruba z poloviny kompenzovat na straně výnosů zprostředkovatelskými pobídkami od target fondů.

Objem vkladů ve fondu Otakar dosáhl 274 mil. Kč. Důvěru nám již dalo 106 investorů. Díky vám všem.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Pro koho je Otakar určen?

Multi-fond Otakar je určen pro Vás, pokud máte k dispozici větší kapitál (min. 1 mil. Kč*), ale zároveň ne zas tak velký, abyste mohli jednoduše rozložit investice do desítky různých „fondů pro bohaté“.

Pokud chcete investovat částku alespoň 10 mil. Kč a více, můžeme vám pomoct sestavit a spravovat i individuální portfolio. Pakliže se ale nechcete správou investic příliš zabývat a hledáte spíše někoho, kdo se bude o investice starat za vás, pak je Otakar ideální řešení.

* Multi-fond Otakar je fondem kvalifikovaných investorů. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, musíte mít dostatečně velký kapitál k investování (min. 1 mil. Kč) a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat":

  1. Buď investujete do fondu minimálně 125 tis. EUR (čili zhruba 3,2 mil. Kč) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním.
  2. A nebo investujete do fondu minimálně 1 mil. Kč a zároveň kromě čestného prohlášení vyplníte investiční dotazník, kterým prokážete, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, rizikovému profilu, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem.

Tento produkt nemusí být vhodný pro každého investora. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho Statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Management fondu

Jan Traxler

Jan Traxler

Zakladatel a hlavní stratég
Martina Rásochová

Martina Rásochová

Manažer fondu

Správa a dohled nad fondem

Obhospodařovatel AVANT investiční společnost
Administrátor AVANT investiční společnost
Depozitář UniCredit Bank
Auditor APOGEO Audit
Výkon dohledu Česká národní banka

Kontakty

FINEZ SICAV a.s.
Bohunická 133/50
619 00 Brno
Česká republika

IČO: 11673834
OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 8578

 

Domluvte si schůzku

Disclaimer: Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejsou formou veřejného příslibu a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení OZ.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici také na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a v listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na https://www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/.

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (39.1 + 12.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru