Upozornění na rizika

Obecná rizika

Investování do cenných papírů a jiných investičních instrumentů a obchodování s nimi podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na kapitálových, devizových a dalších trzích. Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních nástrojů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální hodnota investovaného majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není zaručena plná návratnost původně investovaných finančních prostředků.

Specifická rizika

Před přijetím pokynu k nákupu cenného papíru je dále investiční zprostředkovatel povinen seznámit zákazníka se specifickými riziky daného investičního nástroje.

S investičními nástroji jsou obecně spojena následující rizika:

Investice do akcií v sobě zahrnuje zejména tržní riziko a riziko likviditní. Investice do dluhopisů zahrnují zejména kreditní, úrokové a likviditní riziko. Investice do ETF a investičních certifikátů zahrnují zejména tržní a kreditní riziko. Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též "fondy") v sobě obsahují zejména tržní riziko, kreditní riziko, likviditní riziko a měnové riziko. Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů, ETF nebo investičních certifikátů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží v případě zájmu o nákup takového fondu nebo investičního certifikátu.

Investiční poradenství jako služba poskytovaná zákazníkům je také spojena s rizikem. Poskytnutá rada FINEZ, byť činěná s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality, se může v budoucnu ukázat jako nesprávná a investice na jejím základě učiněné mohou být ztrátové. FINEZ upozorňuje, že v závislosti na budoucím vývoji může svou radu kdykoliv změnit nebo odvolat. FINEZ poskytuje svým zákazníkům pouze rady, vlastní investiční rozhodnutí závisí vždy na vůli a rozhodnutí zákazníka, který za ně též nese plnou zodpovědnost.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. FINEZ Investment Management nenese žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí bez předchozí konzultace se zástupcem společnosti a bez zpracování takzvaného suitability testu (test vhodnosti), jenž vychází z investičního dotazníku.