povinně zveřejňované info

Základní údaje o firmě

Přesný název firmy: FINEZ Investment Management, s.r.o.
Sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 89383
Za společnost vždy jedná: Jan Traxler, předseda sboru jednatelů
Registrace investičního zprostředkovatele: č. 2008/1585/570 udělena od ČNB, Na Příkopě 28
Registrace správce osobních údajů ÚOOÚ: 00031650
Datum založení společnosti: 9.10.2007
IČ: 27525708
DIČ: CZ 27525708, plátce DPH
ID datové schránky: 7uf6ene

Bližší informace o poskytovaných investičních službách

 

FINEZ Investment Management je registrovaným investičním zprostředkovatelem podle
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), podle kterého jsme oprávněni
poskytovat dvě investiční služby:


1) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů
2) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Nejsme však obchodníkem s cennými papíry, tudíž nemáme oprávnění poskytovat službu
obhospodařování majetku zákazníka, nebo provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na
účet zákazníků.

Investiční poradenství je poskytováno jako nikoliv nezávislé.

Přijímat a předávat pokyny za investičního zprostředkovatele může pouze jednatel společnosti,
nebo zaměstnanci investičního zprostředkovatele. FINEZ nemá žádné vázané zástupce.

Investiční zprostředkovatel není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje
zákazníků vyjma poplatků za poskytované služby.

Investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat investiční služby pouze ve vztahu k
následujícím investičním nástrojům:
– cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo
srovnatelnými zahraničními investičními fondy
– cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo
srovnatelnými zahraničními investičními fondy
– dluhopisům vydaným Českou republikou
– hypotečním zástavním listům nebo
– dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Investiční zprostředkovatel není oprávněn poskytovat služby týkající se jiných investičních
instrumentů (např. akcie nebo různé deriváty apod.)

Před poskytnutím služby si podrobně prostudujte dokument Informace pro zákazníky FINEZ
Investment Management.