Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Podle čeho vybrat vhodnou investici?
 2. Jak investují bohatí
 3. Finanční renta: sexy řešení a jak neplatit daně
 1. Vývoj na trzích - leden 2019
 2. Vývoj na trzích - prosinec 2018
 3. Vývoj na trzích - listopad 2018
 1. Ohlédnutí za rokem 2018 a výhled na rok 2019
 2. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 3. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 1. Akcie – bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019
 2. Panika na trzích: Medvěd se po 10 letech probouzí
 3. Nejhodnotnější firmy: 6 adeptů na bilionovou hranici
 1. Komodity – bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019
 2. Proč (ne)zařadit zlato do portfolia?
 3. Komodity – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 1. Jak se v roce 2018 dařilo dluhopisovým fondům?
 2. Dluhopisy – bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019
 3. Inverzní výnosová křivka varuje před recesí
 1. Nemovitosti – Bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019
 2. Srovnání nemovitostních fondů za rok 2018
 3. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 1. Měny – bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019
 2. Měny – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 3. Osm měsíců od konce intervencí
 1. Fond-show: Conseq Invest Dluhopisový
 2. Fond-show: NN (L) Japan Equity
 3. Fond-show: Parvest Global Environment
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Má ještě smysl stavební spoření?
 2. Využíváme efektivně penzijní fondy?
 3. Kam spoří a jak celkově hospodaří české domácnosti