Investiční fond Ernest Global PuPEq

Investujte po boku miliardářů do akcií a globálních private equity fondů

Cílený výnos

8-12 % p.a.

Vstupní poplatek

0-3 %

Minimální investice

1 mil. Kč

Doporučená doba

5 a více let

Význam jména Ernest znamená „čestný a vytrvalý“.
Global PuPEq = Global Public and Private Equities.
Fond investuje do solidních a úspěšných firem zejména v USA a Evropě.

Detaily o fondu Ernest Mám zájem o investici

Základní údaje fondu Ernest

Celý název Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV
Měna CZK, EUR, USD
Minimální investice

počáteční 1 mil. Kč (možné splnit v kombinaci s fondem Otakar)
následná 100 tis. Kč

Cílený výnos 8-12 % p.a.
Doporučený časový horizont 5 let a více
Riziková třída 6 ze 7 (vyšší míra rizika)
Forma investice, ISIN CZ0008052479 - Růstové investiční akcie CZK (RIA CZK)
CZ0008052487 - Růstové investiční akcie EUR (RIA EUR)
CZ0008052495 - Růstové investiční akcie USD (RIA USD)
Vstupní poplatek max. 3 % (do 31. 7. 2024 vstupní poplatek nulový)
Výstupní poplatek 5 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu
0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu
Náklady na správu 1,88 % ročně (odhad)
Frekvence úpisů a odkupů měsíční
Frekvence oceňování měsíční

Přidaná hodnota Ernesta

Přístup k investicím pro nejbohatší

Přístup k investicím pro nejbohatší

Fond Ernest umožňuje milionářům investovat jako miliardáři - prostřednictvím renomovaných globálních private equity fondů kupovat celé firmy. Tyto fondy bývají uzavřené a dostupné jen pro úzkou skupinu vyvolených.
Globální diverzifikace

Globální diverzifikace

Fond Ernest investuje do firem po celém světě, zejména v USA a Evropě + doplňkově i na rozvíjejících se trzích (např. Indie a Mexiko). Investuje do privátně vlastněných firem (private equity) a do akcií veřejně obchodovaných firem (akcie na burze).
Přiměřená likvidita

Přiměřená likvidita

Díky akciové složce je Ernest schopen zajišťovat přimeřenou likviditu vedle jinak nelikvidních uzavřených private equity fondů. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let, ale vázanost investice je pouze na 3 roky. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů jsou 3 měsíce.
Férové poplatky

Férové poplatky

Vstupní poplatek při nákupu může být 0-3 % v závislosti na velikosti investice. Výstupní poplatek za předčasný prodej po 3 roky od nákupu je 5 %, po 3 letech nulový.. Místo vysokých poplatků za správu je aplikována férová výkonnostní odměna 15 % ze zisku.

Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou

Upozorňujeme, že ačkoliv nám velmi záleží na podstatě každé investice a její smysluplnosti pro společnost, tento finanční produkt cíleně neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Cílený výnos 8-12 % ročně

Cílený čistý výnos fondu Ernest je 8-12 % p.a. Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít nižší volatilitu a zároveň vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF.

Fond Ernest nabízí unikátní mix akcií a private equity fondů. Je široce diverzifikovaný, relativně likvidní a zároveň by měl přinášet nadstandardní výnosy. U akciové složky počítáme dlouhodobě s průměrnými výnosy na úrovni 6-10 % p.a. U privátních fondů kalkulujeme dlouhodobě s průměrným zhodnocením na úrovni 12-15 % p.a.

Kouzlo private equity fondů spočívá v tom, že kupují zpravidla celé firmy nebo významné podíly na firmách mimo burzu. Při takových transakcích se cena firmy standardně pohybuje řádově za 6-10 násobek ročních zisků firmy. Akcie obchodované na burze bývají dvakrát až třikrát dražší a obchodují se standardně za 15-30 násobek ročních zisků firmy. Proto private equity fondy mívají v průměru výrazně větší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Akorát se jedná o velmi nelikvidní investice a pro většinu lidí naprosto nedostupné.

Upozorňujeme, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Fond vydává investorům růstové investiční akcie v třídě CZK, EUR nebo USD. Růstové investiční akcie (RIA) nevyplácí ze zisku dividendy. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií a investor může realizovat svůj výnos zpětným prodejem akcií fondu, který je ze zákona povinen investiční akcie odkoupit zpět. Akorát 3 roky od úpisu akcií je při zpětném odkupu účtován 5 % výstupní poplatek. Po třech letech je možné z fondu vybírat peníze bez poplatku. Po třech letech je zároveň příjem z prodeje investičních akcií osvobozen od daně z příjmů.

Cílená struktura majetku

Cílená struktura majetku fondu Ernest Global PuPEq

Portfolio fondu Ernest je zaměřeno globálně, a to primárně na americké a evropské firmy. Zhruba polovinu portfolia tvoří akcie veřejně obchodovaných firem, popř. renomovaných akciových fondů a ETF. Druhou polovinu tvoří podíly v nejúspěšnějších private equity fondech na světě doplněné minoritně i o nejúspěšnější zahraniční hedge fondy.

Jádro portfolia fondu Ernest tvoří velké zahraniční private equity fondy od nejrenomovanějších správců jako jsou KKR, Blackstone, Brookfield, Bain, Apollo, Ares, Vista, Oaktree aj. Zpravidla se jedná o uzavřené fondy, tedy nelikvidní investice.

Akciová složka zabezpečuje investorům likviditu. V rámci akciové složky tvoří většinu akcie velkých zavedených globálně působících firem se stabilním postavením na trhu, např. firmy jako Microsoft, Alphabet, Apple, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Siemens, Berkshire Hathaway apod. Doplňují je akcie menších růstových firem a akcie na rozvíjejících se trzích (aktuálně např. Mexiko a Indie).

Manažerský komentář

V červnu bude spuštěn primární úpis akcií fondu Ernest Global PuPEq, který krásně doplňuje náš první fond Otakar. Zatímco Otakar investuje převážně do českých FKI a měl by investorům generovat stabilní výnosy 5-7 % p.a., Ernest investuje do zahraničních privátních fondů a cílí na zhodnocení 8-12 % p.a.

Ernest je na českém trhu zcela unikátní. Umožní investorům diverzifikovat globálně a vydělávat po boku miliardářů v nejúspěšnějších private equity fondech na světě, kam se běžný smrtelník nemá šanci dostat. Hned na začátek například vstupujeme jako koinvestor do historicky velmi úspěšných amerických private equity fondů KKR, Bain Capital a Vista Equity Partners nebo do lucemburského infrastrukturálního fondu IMPAX.

Díky akciové složce bude Ernest zároveň schopný zajišťovat investorům přiměřenou likviditu, zatímco zmiňované private equity fondy bývají zpravidla uzavřené desetileté investice. Akciová složka bude také přinášet do fondu Ernest trochu volatility, s tím je potřeba počítat. Doporučený investiční horizont je rozhodně minimálně 5 let.

Do fondu Ernest je klasicky možné investovat s částkou od 1 mil. korun, a to v CZK, EUR nebo USD. Limit je ale možné kombinovat s fondem Otakar. Pro všechny stávající investory ve fondu Otakar, kteří již mají limit 1 mil. splněn ve fondu Otakar, je tedy možné do fondu Ernest investovat od 100 tis. Kč.

Při investici do 31. 7. 2024 není účtován žádný vstupní poplatek.

Jan Traxler, zakladatel fondů Otakar a Ernest

Pro koho je Ernest určen?

Fond Ernest Global PuPEq je určen pro zkušené (kvalifikované*) investory s dlouhým časovým horizontem (min. 5 let a více) a s větším kapitálem (minimální investice 1 mil. Kč*), přičemž samotný fond Ernest by neměl tvořit více jak 10 % majetku investora.

Fond Ernest obecně doporučujeme jako doplněk ke konzervativnějšímu široce diverzifikovanému fondu Otakar. Pokud máte k dispozici částku alespoň 10 mil. Kč a více, můžeme vám pomoct sestavit a spravovat i individuální portfolio.

* Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV je fondem kvalifikovaných investorů. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, musíte mít dostatečně velký kapitál k investování (min. 1 mil. Kč) a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat":

  1. Buď investujete do fondu minimálně 125 tis. EUR (čili zhruba 3,2 mil. Kč) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním.
  2. A nebo investujete do fondu minimálně 1 mil. Kč a zároveň kromě čestného prohlášení vyplníte investiční dotazník, kterým prokážete, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, rizikovému profilu, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Minimální limit 1 mil. Kč je možné kombinovat s fondem Otakar (rozložit částku do obou podfondů).

Tento produkt nemusí být vhodný pro každého investora. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho Statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Management fondu

Jan Traxler

Jan Traxler

Zakladatel a hlavní stratég
Martina Rásochová

Martina Rásochová

Manažer fondu

Správa a dohled nad fondem

Obhospodařovatel AVANT investiční společnost
Administrátor AVANT investiční společnost
Depozitář UniCredit Bank
Auditor APOGEO Audit
Výkon dohledu Česká národní banka

Kontakty

FINEZ SICAV a.s.
Bohunická 133/50
619 00 Brno
Česká republika

IČO: 11673834
OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 8578

 

Domluvte si schůzku

Disclaimer: Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejsou formou veřejného příslibu a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení OZ.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici také na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a v listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na https://www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/.

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (23.4 + 12.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru