Upozornění na rizika

Obecná rizika

Investování do cenných papírů a jiných investičních instrumentů a obchodování s nimi podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na kapitálových, devizových a dalších trzích. Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních nástrojů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální hodnota investovaného majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není zaručena plná návratnost původně investovaných finančních prostředků.

Specifická rizika

Před přijetím pokynu k nákupu cenného papíru je dále investiční zprostředkovatel povinen seznámit zákazníka se specifickými riziky daného investičního nástroje.

S investičními nástroji jsou obecně spojena následující rizika:

  • tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;
  • úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;
  • likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem;
  • měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;
  • úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;
  • operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;
  • riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora;

Investice do akcií v sobě zahrnuje zejména tržní riziko a riziko likviditní. Investice do dluhopisů zahrnují zejména kreditní, úrokové a likviditní riziko. Investice do ETF a investičních certifikátů zahrnují zejména tržní a kreditní riziko. Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též "fondy") v sobě obsahují zejména tržní riziko, kreditní riziko, likviditní riziko a měnové riziko. Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů, ETF nebo investičních certifikátů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží v případě zájmu o nákup takového fondu nebo investičního certifikátu.

Investiční poradenství jako služba poskytovaná zákazníkům je také spojena s rizikem. Poskytnutá rada FINEZ, byť činěná s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality, se může v budoucnu ukázat jako nesprávná a investice na jejím základě učiněné mohou být ztrátové. FINEZ upozorňuje, že v závislosti na budoucím vývoji může svou radu kdykoliv změnit nebo odvolat. FINEZ poskytuje svým zákazníkům pouze rady, vlastní investiční rozhodnutí závisí vždy na vůli a rozhodnutí zákazníka, který za ně též nese plnou zodpovědnost.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. FINEZ Investment Management nenese žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí bez předchozí konzultace se zástupcem společnosti a bez zpracování takzvaného suitability testu (test vhodnosti), jenž vychází z investičního dotazníku.

„Jan Traxler je pro mne synonymem důvěryhodného a spolehlivého poradce, jež své poradenství provádí v souladu se skutečnými požadavky svých klientů a v jejich prospěch. To vše s velkou profesní zkušeností a nadhledem. Jsem velmi rád, že mohu využívat jeho služeb.“ Oldřich Hamerník