Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Pravidelné investice: Nikdy ne s předplaceným poplatkem
 2. Poplatky u investičních fondů – na co si dát pozor?
 3. Návod pro začínající investory: Jak rozložit portfolio?
 1. Vývoj na trzích - březen 2018
 2. Vývoj na trzích - únor 2018
 3. Vývoj na trzích - leden 2018
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Akcie ve výprodeji? Zachovejte klid
 2. Akcie – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 3. Akcie Apple - nakousnuté jablko z pohledu investora
 1. Komodity – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Benzín a nafta zlevní
 3. Komodity – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 1. Dluhopisy – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Výnosový potenciál dluhopisových fondů
 3. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. Měny – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Osm měsíců od konce intervencí
 3. Bitcoin je ukázková bublina
 1. Fond-show: J&T Money
 2. Fond-show: Parvest Aqua
 3. Fond-show: First Eagle Amundi International Fund
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Úroky zatím zůstávají, ale brzy porostou
 2. Roste v ČR životní úroveň?
 3. Tři příběhy, kterak se zajistit na penzi
„Vážím si individuálního přístupu pana Traxlera. Pomáhá nám úspěšně zhodnocovat úspory. Má mou plnou důvěru.“ Dana F. - Brno