Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Kouzlo pravidelného investování
 2. Chci být rentiérem. Kam investovat volné miliony?
 3. Jak vyzrát na emerging markets
 1. Vývoj na trzích - červenec 2017
 2. Vývoj na trzích - červen 2017
 3. Vývoj na trzích - květen 2017
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Srovnání výkonnosti, rizika a ocenění akciových trhů
 2. Pražská burza: v hlavní roli dividendy
 3. Akcie – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 1. Benzín a nafta zlevní
 2. Komodity – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 3. Nejlepší investice roku 2016? Akcie těžařů zlata
 1. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 2. Dluhopisy – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 3. Nekupujte dluhopisy firem, které dost dobře neznáte
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. 10 týdnů od konce intervencí: koruna posiluje
 2. Měny – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 3. Blíží se konec intervencí. S čím kalkulovat?
 1. Investice do fondů: Komu svěřit peníze?
 2. Předplacený poplatek? Maximálně na 5 let!
 3. Analýza fondu: Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Roste v ČR životní úroveň?
 2. Tři příběhy, kterak se zajistit na penzi
 3. Jak změnit důchodový systém
„Cením si péče FINEZ, velkou předností je vaše okamžitá reakce na situaci na trhu. Mám přehledně uspořádané portfolio, jehož hodnota pěkně roste, a mohu s vámi průběžně vše konzultovat.“ Dana K. - Praha