Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Podle čeho vybrat vhodnou investici?
 2. Jak investují bohatí
 3. Finanční renta: sexy řešení a jak neplatit daně
 1. Vývoj na trzích - září 2018
 2. Vývoj na trzích - srpen 2018
 3. Vývoj na trzích - červenec 2018
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Nejhodnotnější firmy: 6 adeptů na bilionovou hranici
 2. Nové akcie na pražské burze
 3. Akcie ve výprodeji? Zachovejte klid
 1. Proč (ne)zařadit zlato do portfolia?
 2. Komodity – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 3. Benzín a nafta zlevní
 1. Dluhopisy – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Výnosový potenciál dluhopisových fondů
 3. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. Měny – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Osm měsíců od konce intervencí
 3. Bitcoin je ukázková bublina
 1. Fond-show: KB Privátní správa aktiv 5D
 2. Fond-show: Parvest Disruptive Technology
 3. Fond-show: J&T Opportunity
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Využíváme efektivně penzijní fondy?
 2. Kam spoří a jak celkově hospodaří české domácnosti
 3. Důsledky vyšší inflace v ČR
„S Vašimi službami jsem velmi spokojen, Vaše předpoklady se většinou opravdu plní a při pohledu na reporty je vidět, že mé vyvážené portfolio přesně kopíruje zadání jak na straně výnosu, tak rizika.“ Ota Š. - Praha